belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Nieuws – Nouvelles

Hot from the press !

DE B.U.B. WENST EEN NATIONAAL EN GENATIONALISEERD ENERGIEBELEID – LE B.U.B. SOUHAITE UNE POLITIQUE ENERGETIQUE NATIONALE ET NATIONALISEE – DIE B.U.B. WILL EINE NATIONALE UND VERSTAATLICHTE ENERGIEPOLITIK

De Belgische staat is vandaag niet bij machte om een coherent energiebeleid te voeren. Dat is het gevolg van het federaliseringsproces en van de verkoop van onze energiebedrijven aan buitenlandse firma’s. Nochtans is energie een basisbehoefte waar elke Belg recht op heeft, zonder dat de modaliteiten per regio mogen verschillen. Maar net dat laatste wordt door het federalisme onmogelijk gemaakt.

Der belgische Staat ist heute nicht in der Lage, eine kohärente Energiepolitik zu betreiben. Dies ist das Ergebnis des Föderalisierungsprozesses und des Verkaufs unserer Energie-Unternehmen an ausländischen Firmen. Energie ist jedoch ein Grundbedürfnis, auf das jeder Belgier Anspruch hat, ohne dass die Modalitäten von Region zu Region unterschiedlich sein können. Aber gerade letzteres wird durch den Föderalismus unmöglich gemacht.

Der belgische Staat ist heute nicht in der Lage, eine kohärente Energiepolitik zu betreiben. Dies ist das Ergebnis des Föderalisierungsprozesses und des Verkaufs unserer Energie-Unternehmen an ausländischen Firmen. Energie ist jedoch ein Grundbedürfnis, auf das jeder Belgier Anspruch hat, ohne dass die Modaliäten von Region zu Region unterschiedlich sein können. Aber gerade letzteres wird durch den Föderalismus unmöglich gemacht.

BAISSE DE LA FORCE DE MOBILISATION DES NATIONALISTES “FLAMANDS” – TANENDE MOBILISATIEKRACHT “VLAAMS”-NATIONALISTEN – SCHWINDENDE MOBILISIERUNGSKRAFT DER “FLÄMISCHEN” NATIONALISTEN

Le B.U.B. constate que les nationalistes “flamands” ont de moins en moins de militants sur pied, décennie après décennie. Par exemple, il y avait autrefois cent mille personnes qui participaient au pèlerinage de l’Yser flamingant. Aujourd’hui, la situation est différente. En outre, les partis séparatistes plafonnent également sur le plan électoral.

De B.U.B. stelt vast dat de “Vlaams”-nationalisten decennium na decennium minder militanten op de been krijgen. Zo waren er ooit honderdduizend mensen die de flamingantische Ijzerbedevaart bijwoonden. Vandaag is dat wel even anders. Bovendien plafonneren de separatistische partijen ook electoraal.

Die B.U.B. stellt fest, dass die “flämischen” Nationalisten von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weniger Kämpfer auf die Beine bringen. So nahmen einst hunderttausend Menschen an der flamingantischen Ijzer Pilgerfahrt teil. Heute sind die Dinge ein wenig anders. Darüber hinaus sind die separatistischen Parteien auch in der Wählergunst gesunken.

DE N-VA IS TEGEN HET OVERLEGCOMITE EN DUS TEGEN CONFEDERALISME – LE N-VA S’OPPOSE AU COMITÉ DE CONCERTATION ET DONC AU CONFEDERALISME – DIE N-VA IST GEGEN DEN KONZERTIERUNGSAUSSCHUSS UND DAMIT GEGEN DEN KONFÖDERALISMUS

De laatste maanden zijn de energieprijzen in België, vooral door de oorlog in Oekraïne, zeer sterk gestegen. De Belgische regering nam op 30 augustus maatregelen hieromtrent. De dag nadien werd het Overlegcomité samengeroepen om over de materie te delibereren. Dit orgaan verenigt in zijn schoot alle regeringen die België “rijk” is.

Les prix de l’énergie en Belgique ont très fortement augmenté ces derniers mois, principalement en raison de la guerre en Ukraine. Le gouvernement belge a pris des mesures à cet égard le 30 août dernier. Le lendemain, le Comité de Concertation (“Codeco”) a été convoqué pour délibérer sur la question. Cet organisme réunit en son sein tous les gouvernements de la Belgique.

Die Energiepreise in Belgien sind in den letzten Monaten sehr stark gestiegen, was vor allem auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist. Die belgische Regierung ergriff am 30. August diesbezügliche Maßnahmen. Am folgenden Tag wurde der Konzertierungsausschuss einberufen, um über die Angelegenheit zu beraten. Dieses Gremium vereint in seinem Schoß alle Regierungen in Belgien.

Belgische Unie – Union Belge

Qui sommes-nous ? Wie zijn we?

L’Union belge (Belgische Unie – B.U.B.) est un parti centriste, créé en 2002, qui propose une nouvelle Belgique unitaire et forte sur base des neuf provinces historiques ainsi qu’une politique active de bilinguisme.

De Belgische Unie (Union Belge-B.U.B.) is een centrumpartij, die in 2002 werd opgericht en die streeft naar een nieuw, unitair en sterk België op basis van de negen historische provincies en een actieve politiek van tweetaligheid. Lees Meer – En Lire Plus

Programme en 10 points

Programma in 10 punten

Résumé succinct – Korte samenvatting

Programme Complet – Volledige ProgrammaVersion PDF Versie
 
1. BELGIQUE UNITAIRE – UNITAIR BELGIË

Un seul gouvernement et un seul parlement sans communautés ni régions où règne le principe qu’un citoyen vaut un vote.

Eén regering en één parlement zonder gemeenschappen noch gewesten, waar het principe geldt dat één burger recht heeft op één stem.
 
2. UNE BELGIQUE TOLERANTE, PLURALISTE ET MULTILINGUE  –  EEN TOLERANT, PLURALISTISCH EN MEERTALIG BELGIË

Tous les citoyens vivant en Belgique sont égaux devant la loi, nonobstant leur diversité et quels que soient leur langue, origine, classe sociale, âge, sexe ou religion conformément à l’article 10 de la Constitution belge et la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Alle burgers die in België wonen gelijk zijn voor de wet, met respect voor hun diversiteit en ongeacht hun taal, afkomst, sociale klasse, leeftijd, geslacht of religieuze overtuiging, overeenkomstig artikel 10 van de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
 
3. UNE BELGIQUE LIBRE ET DEMOCRATIQUE  –  EEN VRIJ EN DEMOCRATISCH BELGIË

Ceci veut dire une Belgique où on lutte contre la particratie qui sclérose la politique belge et qui cause une gestion déficiente, des abus de pouvoir, voire de la corruption.

Dit betekent een België dat strijdt tegen de particratie die de Belgische politiek verarmt en die wanbestuur, machtsmisbruik en zelfs corruptie veroorzaakt.
 
4. UNE BELGIQUE EUROPEENNE  –  EEN EUROPEES BELGIË

La Belgique doit remplir son rôle historique de moteur de l’intégration européenne.

België dient zijn historische rol als de motor van de Europese integratie te vervullen.
 
5. UNE BELGIQUE ECONOMIQUEMENT FORTE ET FINANCIEREMENT STABLE  –  EEN ECONOMISCH STERK EN FINANCIEEL STABIEL BELGIË

La Belgique a besoin d’une nouvelle gestion efficace, peu coûteuse et de nouvelles sources de revenus. 

België behoefte heeft aan een nieuw en efficiënt bestuur dat weinig kost en nieuwe inkomstenbronnen genereert.
 
6. UNE BELGIQUE SOLIDAIRE  –  EEN SOLIDAIR BELGIË

L’Etat belge doit protéger les nécessiteux de la société et les soutenir dans leur volonté d’améliorer leurs conditions de vie. 

De Belgische staat moet de kansarmen beschermen en hen steunen bij hun streven naar betere levensomstandigheden.
 
7. UNE BELGIQUE DURABLE  –  EEN DUURZAAM BELGIË

Tant l’aménagement du territoire que l’environnement en Belgique doivent être gérés de façon efficace et atteindre un haut niveau de qualité. La simplification et l’harmonisation des réglementations, par la centralisation au niveau national, améliorera la gestion de l’environnement.

Zowel de ruimtelijke ordening als het leefmilieu in België moeten op efficiënte wijze beheerd worden en een hoog kwaliteitsniveau bereiken. De vereenvoudiging en de harmonisatie van de regelgeving door centralisatie op nationaal niveau zal het beheer van het milieu verbeteren.
 
8. UNE BELGIQUE SURE ET JUSTE  –  EEN VEILIG EN RECHTVAARDIG BELGIE

Chaque parti se dit en faveur de “plus de sécurité”, mais n’est pas en mesure de la réaliser. La raison en est simple: l’autorité fédérale manque de moyens, ce qui explique notamment le fonctionnement déficient de notre appareil judiciaire. C’est dès lors uniquement dans le cadre d’un refinancement et d’un renforcement de l’Etat belge, souhaités par le B.U.B., qu’une vraie politique de sécurité pourra être menée. 

Elke politieke partij is voorstander van “meer veiligheid”, maar geen enkele is in staat om dit te bereiken. De reden is simpel: de federale regering heeft te weinig middelen, wat ondermeer de gebrekkige werking van ons rechtssysteem verklaart. Het is dan ook slechts door herfinanciering en een versterking van de Belgische staat, zoals de B.U.B. die voorstaat, dat een echt “veiligheidsbeleid” kan worden gevoerd.
 
9. UNE BELGIQUE A LA POINTE DU PROGRES ET DE L’ENSEIGNEMENT  –  EEN TOEKOMSTGERICHT BELGIE MET DEGELIJK ONDERWIJS

L’instruction joue un rôle crucial dans notre société. Les écoles et les universités méritent notre attention particulière. Les moyens alloués aux formations doivent être renforcés et suivre les évolutions technologiques afin de délivrer un enseignement de haute qualité à tous les élèves et étudiants dans tous les domaines (tant dans le fondamental, le secondaire, le supérieur que les formations continues pour adultes).

Het onderwijs speelt een cruciale rol in de maatschappij. Scholen en universiteiten verdienen onze bijzondere aandacht. De middelen voor opleiding moeten worden versterkt en alle technologische ontwikkelingen volgen teneinde aan alle leerlingen en studenten in alle domeinen een hoge kwaliteit van onderwijs te garanderen (zowel in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs als in het voortgezet onderwijs voor volwassenen).
 
10. UNE BELGIQUE MOBILE  –  EEN MOBIEL BELGIE

La Belgique, centre géopolitique de l’Union Européenne, se doit de présenter une infrastructure de transports digne de son statut. Ceci permettra également d’assurer une meilleure mobilité pour tous et attirera les investissements étrangers.

Als geopolitiek centrum in de Europese Unie is een optimale verkeersinfrastructuur broodnodig in België. Dit zal toelaten voor iedereen een betere mobiliteit te verzekeren en zal buitenlandse investeringen aantrekken.
 
 

Mailing List

  Inscription - Inschrijving :

  captcha

  WORD SYMPATHISANT / DEVENEZ SYMPATHISANT

   In tegenstelling tot de traditionele politieke partijen ontvangt de B.U.B. geen enkele toelage van de staat.
   Contrairement aux partis politiques traditionnels, le B.U.B. ne reçoit aucun subside de l'Etat.


   STEUN ONS/SOUTENEZ-NOUS:
   068-2417677-76
   (IBAN : BE91 068-2417677-76 BIC : GKCCBEBB)

   Type*

   Vernieuwing/Renouvellement

   Voornaam / Prénom*

   Naam / Nom*

   Geboortedatum / Date de naissance*

   Email*

   Straat / Rue*


   Postcode / Code Postal*

   Stad / Ville*

   Provincie / Province

   Tél

   GSM

   Opmerkingen / Remarques

   captcha

   Validatiecode / Code de validation:

   Notre équipe – Onze Ploeg

   _____________________________________________

   Hans Van de Cauter

   Président – Voorzitter

   Avocat et conseiller communal à Uccle.

   Advocaat en gemeenteraadslid in Ukkel

   Benedict Verbiest

   Vice-président – Ondervoozitter

   Reponsable pour la Flandre- Occidentale.

   Verantwoordelijk voor West-Vlaanderen.

   Jérémy Charlier

   Vice-président – Ondervoozitter

   Reponsable pour Bruxelles.

   Verantwoordelijk voor Brussel.

   Giuseppe Baudewyns

   Secretaris – Secrétaire 
   Ressources Humaines – Human Resources

   Réseaux Sociaux.
   Sociale media.

   Penningmeester – Trésorier

   Vincent Massaut

   Partijraadslid – Membre du conseil du parti 

   Responsable pour Anvers.

   Verantwoordelijk voor Antwerpen.

   Yves-Marie Vandenbrande

   Partijraadslid – Membre du conseil du parti 

   Responsable pour le Brabant.

   Verantwoordelijk voor Brabant.

   ParseError thrown

   syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)