Categorie: Opinions – Opinies

bron-source:https://www.wibw.com - CBS

De zomer van 2018 was uitzonderlijk warm. In juli en augustus kende België zelfs hittegolven waarbij de temperatuur van 35° C overschreden werd. Er waren meer zomerdagen dan tijdens de mythische zomer van 1976. Het was ook zo droog dat sommige overheden maatregelen moesten nemen om het gebruik van water in te perken. Nochtans merkte de B.U.B. vooral de kakofonie op in de politieke maatregelen, als die al genomen werden.

Il a fait très chaud cet été 2018. En juillet et août, la Belgique a même connu des vagues de chaleur dépassant les 35° C. Il y avait plus de jours estivaux que lors de l’été mythique de 1976. Il a fait aussi très sec de sorte que certaines autorités ont dû prendre des mesures de restriction de l’usage de l’eau. Toutefois, le B.U.B. a surtout remarqué la cacophonie dans les actions politiques, si actions il y avait. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source:  Album de famille, s.l, s.d., Inforcongo, p. 67

Op het jaarlijkse Pukkelpop-muziekfestival in Hasselt (provincie Limburg) (15-18 augustus 2018) zou een Congolese vrouw uitgescholden zijn door racistische jongeren. De B.U.B. veroordeelt ten strengste elke vorm van racisme, maar is het niet eens met het feit dat dit incident misbruikt wordt om de Belgische koloniale periode in Congo in een verkeerd daglicht te stellen.

Lors du festival musical annuel de Pukkelpop à Hasselt (province du Limbourg) (15-18 août 2018) une femme congolaise aurait été victime d’insultes de la part de quelques jeunes racistes. Le B.U.B. condamne formellement chaque forme de racisme, mais n’est pas d’accord avec le fait qu’on abuse de l’incident pour diffamer la période coloniale belge au Congo. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: https://focusonbelgium.be; © Shutterstock

Op 9 juni 2018 hield minister van volksgezondheid Maggie De Block (VLD) in Het Belang van Limburg een opgemerkt pleidooi voor een herfederalisering van het gezondheidsbeleid, waar vandaag niet minder dan 8 ministers voor bevoegd zijn.

Le 9 juin 2018, le ministre de la santé publique a plaidé dans Het Belang van Limburg pour une refédéralisation des soins de santé. A l’heure actuelle, pas moins de 8 ministres sont chargés de cette matière. Lire la suite – Lees Meer →

Onze negen historische provinces - nos neuf provinces historiques

Dans son nouveau livre, le président du groupe à la Chambre de Groen-Ecolo, Kristof Calvo, propose notamment de supprimer 5 sur 6 parlements en Belgique. Le B.U.B. est évidemment d’accord, mais a des questions sur d’autres propositions et souhaite le maintien des provinces et du Sénat. Parcourons un peu les points positifs et négatifs de ses propositions publiées par la presse néerlandophone le 15 mai 2018.

In zijn nieuwste boek stelt de voorzitter van de Kamerfractie van Groen-Ecolo, Kristof Calvo, ondermeer voor om 5 van de 6 parlementen in België af te schaffen. De B.U.B. vindt dit natuurlijk zeer goed, maar heeft vragen over andere voorstellen en wil het behoud van de provincies en de Senaat. Laten we even de positieve en negatieve punten van zijn door de Nederlandstalige pers op 15 mei 2018 gepubliceerde voorstellen overlopen. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: www.hetnieuwsblad.be; foto-photo: RR

Begin december 2017 publiceerde de pers een bedenkelijke peiling van het mysterieuze onderzoeksbureau IVOX. Dit bureau organiseert peilingen sedert 2004. Deelnemers kunnen er zich gratis inschrijven met meerdere profielen en er nog prijzen mee kan winnen ook (http://ivoxpanel.be/). Zoals gekend, sparen de separatisten kosten noch moeite om aan massamanipulatie te doen. Het manipuleren van peilingen hoort daar uiteraard bij. Erger is het nog wanneer sommige media zich op de resultaten van dit soort pseudowetenschappelijke peilingen baseren.

Début décembre 2017, la presse a publié un sondage discutable par un bureau de sondage opaque nommé IVOX. Ce bureau organise des sondages depuis 2004. Les participants peuvent s’y inscrire gratuitement au moyen de plusieurs profils tout en pouvant gagner des prix (http://ivoxpanel.be/). Comme on le sait, les séparatistes ne lésinent pas sur les efforts pour manipuler l’opinion publique. Bien sûr, manipuler les sondages en fait partie. Pire encore, certains médias se basent sur les résultats de ce genre de sondages pseudo-scientifiques. Lire la suite – Lees Meer →